Back to Home

வருவாய் வளர்ச்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கம்

முன்னேற்றம் மற்றும் மேம்பாடு மீதான தேசிய முன்னணியின் கொள்கைகள், வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ளவும் வேலை வாய்ப்புக்களை உருவாக்கிக் கொள்ளவும் மலேசியர்களுக்கு உதவுகின்றன.